Tổ chức nhân sự Khoa Quản trị

 

____________________________________________________________________________________________________

I. LÃNH ĐẠO KHOA

____________________________________________________________________________________________________

 

PGS. TS. Nguyễn Thị Thủy - Trưởng khoa

Giảng viên cao cấp

Email: ntthuy@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Luật Ngân sách nhà nước, Luật Ngân hàng, Luật Thuế, Pháp luật KD bảo hiểm, Pháp luật Thị trường tiền tệ, Lý thuyết Tài chính và tiền tệ, Thị trường chứng khoán

____________________________________________________________________________________________________

 

Trợ lý khoa

Lê Thị Xuân Thu

Cao học Luật

Email: ltxthu@hcmulaw.edu.vn

____________________________________________________________________________________________________

II. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

____________________________________________________________________________________________________

II.1. Bộ môn Marketing

____________________________________________________________________________________________________

 

ThS. Hà Thị Thanh Mai - Phó Trưởng bộ môn

Email: httmai@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Quản trị Chiến lược

____________________________________________________________________________________________________

 

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Duyên

Email: ntnduyen@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Quản trị Marketing

____________________________________________________________________________________________________

 

TS. Nguyễn Minh Đạt

Email: nmdat@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Public Relations, Sales Management, Brand Management

____________________________________________________________________________________________________

 

TS. Lương Công Nguyên

Email: lcnguyen@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Kinh tế vĩ mô

____________________________________________________________________________________________________

 

NCS. ThS. Trần Thùy Nhung

Email: ttnhung@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Marketing căn bản

____________________________________________________________________________________________________

 

ThS. NguyễnTrọng Tín

Email: nttinqt@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Kinh tế lượng, Kinh tế phát triển

____________________________________________________________________________________________________

II.2. Bộ môn Quản trị Tài chính - Kế toán

____________________________________________________________________________________________________

NCS. ThS. Lê Hoàng Phong - Phó Trưởng bộ môn

Email: lhphong@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Quản trị dự án, Lý thuyết Tài chính và tiền tệ

____________________________________________________________________________________________________

NCS. ThS. Hồ Hoàng Gia Bảo

Email: hhgbao@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Risk Management, Business statistics, Thống kê kinh doanh

____________________________________________________________________________________________________

ThS. Nguyễn Thị Thùy Dung

Email: nttdung-qtri@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Nguyên lý kế toán, Kế toán quản trị

____________________________________________________________________________________________________

 

ThS. Ngô Huỳnh Giang

Email: nhgiang@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Thị trường chứng khoán, Lý thuyết Tài chính và tiền tệ, Thanh toán quốc tế

____________________________________________________________________________________________________

NCS. ThS. Nguyễn Bá Hoàng

Email: nbhoang@hcmulaw.edu.vn

Môn học nghiên cứu và giảng dạy: Quản trị dự án

____________________________________________________________________________________________________

ThS. Vũ Đức Nghĩa Hưng

Email: vdnhung@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Quản trị tài chính, Kế toán quản trị

____________________________________________________________________________________________________

ThS. Vũ Quang Mạnh

Email: vqmanh@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Lý thuyết xác suất và thống kê toán, Thống kê kinh doanh, Business statistics, Kinh tế lượng, Quản trị tài chính, Kinh tế học vi mô, Microeconomics

____________________________________________________________________________________________________

NCS. ThS. Nguyễn Thị Ngọc

Email: ntngoc@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Nguyên lý kế toán, Phân tích hoạt động kinh doanh, Kế toán quản trị

____________________________________________________________________________________________________

ThS. Đỗ Nguyễn Hữu Tấn

Email: dnhtan@hcmulaw.edu.vn

Môn học nghiên cứu và giảng dạy: Quản trị tài chính, Kế toán quản trị, Quản trị dự án

____________________________________________________________________________________________________

 

NCS. ThS. Hoàng Thị Thúy

Email: htthuy@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Toán Cao cấp, Xác suất thống kê

____________________________________________________________________________________________________

II.3. Bộ môn Quản trị Hành chính - Nhân sự

____________________________________________________________________________________________________

 

ThS. Nguyễn Quốc Ninh - Phó Trưởng bộ môn

Email: nqninh@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Quản trị học, Quản trị sản xuất, Quality Management, Quản trị chất lượng

____________________________________________________________________________________________________

ThS. Vũ Thanh An

Email: vtan@hcmulaw.edu.vn

Môn học nghiên cứu và giảng dạy: Quản trị chất lượng, Quản trị sản xuất

____________________________________________________________________________________________________

 

ThS. Nguyễn Thanh Hoàng Anh

Email: nthanh@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Quản trị nguồn nhân lực, Văn hóa doanh nghiệp

____________________________________________________________________________________________________

 

ThS. Hoàng Hương Giang

Email: hhgiang@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Giao tiếp trong kinh doanh, Quản trị hành chính văn phòng

____________________________________________________________________________________________________

ThS. Nguyễn Hoàng Phước Hiền

Email: nhphien@hcmulaw.edu.vn

Môn học nghiên cứu và giảng dạy: Human Resources Management, Quản trị học

____________________________________________________________________________________________________

 

TS. Hoàng Văn Long

Giảng viên chính

Email: hvlong@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Quản trị học, Nghệ thuật lãnh đạo, Giao tiếp trong kinh doanh

____________________________________________________________________________________________________

NCS. ThS. Nguyễn Quốc Phong

Email: nqphong@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Kinh tế vi mô, Quản trị học, Human Resources Management, Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị hành chính văn phòng

____________________________________________________________________________________________________

TS. Nguyễn Xuân Tùng

Email: nxtung@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Kiểm soát nội bộ, Quản trị học, Hệ thống thông tin quản lý, Quản trị chất lượng

____________________________________________________________________________________________________

II.4. Nhân sự tham gia giảng dạy và sinh hoạt chuyên môn

____________________________________________________________________________________________________

 

TS. Nguyễn Quyết Chiến

Email: nqchien@hcmulaw.edu.vn

Môn học giảng dạy: Kế toán quản trị, Quản trị học, Quản trị sản xuất

____________________________________________________________________________________________________
--%>
Top