Danh mục công bố trong nước

STT

Bộ môn

Tên bài báo

Tạp chí

Tác giả

1

Quản trị Tài chính – Kế toán

Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài, chi tiêu chính phủ và tỷ giá đối với xuất khẩu của Việt Nam: Tiếp cận mô hình ARDL

Tạp chí Nghiên cứu Tài chính ‒ Marketing

(số 43, 02/2018, trang 13‒26)

Lê Hoàng Phong

Đặng Thị Bạch Vân

Phạm Đức Huy

2

Tác động của ngoại thương và đầu tư trực tiếp nước ngoài đến số thu thuế tỉnh Bình Dương

Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế

(số 5, 12/2017, trang 43‒60)

Lê Hoàng Phong

3

The Impact of Macroeconomic Factors on Trade Balance in Vietnam.

Banking Technology Review (1(1), 2017, 25‒42)

Le Hoang Phong

Dang Thi Bach Van

4

Tác động của Xuất khẩu Việt Nam vào ASEAN đối với tăng trưởng và những vấn đề đặt ra đối với nhân lực

Tạp chí Khoa học trẻ

(năm 2016)

Lê Hoàng Phong

Đặng Thị Bạch Vân

 

5

Tác động của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến cán cân thương mại tại Việt Nam

Tạp chí Công nghệ Ngân hàng

(số 123, năm 2015, trang 25‒35)

Lê Hoàng Phong

Đặng Thị Bạch Vân

 

6

Tác động của đầu tư công đối với tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam: Góc nhìn thực nghiệm từ mô hình ARDL

Tạp chí Phát triển & Hội nhập

(số, 19(29), năm 2014, trang 3‒10)

Trần Nguyễn Ngọc Anh Thư

Lê Hoàng Phong

7

Tác động của quy mô hội đồng quản trị, cấu trúc sở hữu và đặc điểm của ban kiểm soát đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam

Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng

(năm 2022)

Kiều Anh Khoa

Nguyễn Bá Hoàng

8

Ảnh hưởng của toàn cầu hóa, cạnh tranh và chuyển giao tri thức đến năng lực đổi mới của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

Tạp chí Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương,

(số tháng 6/2022, trang 19-21)

Nguyễn Bá Hoàng

9

Môi trường thể chế và đầu tư trực tiếp nước ngoài: Bằng chứng thực nghiệm tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long

Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á

(số 195, năm 2022, trang 71-82)

Vũ Thanh An

Nguyễn Bá Hoàng

10

Ảnh hưởng của quyền kiểm soát gia đình đến chính sách cổ tức và nợ tại các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Văn Hiến

(số 39, năm 2020, trang 17-28)

Nguyễn Bá Hoàng

Đinh Nguyệt Bích

11

Ảnh hưởng của đa dạng hoá thu nhập đến rủi ro của các Ngân hàng thương mại Việt Nam

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Văn Hiến

(số 40, năm 2020, trang 22-35)

Nguyễn Bá Hoàng

Lương Thị Mộng Trinh

12

Tác động của các nhân tố nội tại và vĩ mô đến tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Văn Hiến

(số 36, năm 2019, trang 20-32)

Nguyễn Bá Hoàng

 

13

Chính sách Tư nhân hoá và Bất bình đẳng thu nhập: Nghiên cứu các nước đang phát triển

Tạp chí Phát triển và Hội nhập

(số 37, năm 2018, trang 1-9)

Nguyễn Bá Hoàng

14

Hiểu biết thuế, nhận thức về tính công bằng và sự tuân thủ thuế của người nộp thuế thu nhập cá nhân: Trường hợp Chi cục thuế Quận Tân Bình, Tp.HCM

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Văn Hiến

(số 28, năm 2017, trang 15-27)

Nguyễn Bá Hoàng

15

Chính sách Tư nhân hoá, Tăng trưởng kinh tế và Bất bình đẳng thu nhập: Bằng chứng các nước đang phát triển.

Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á

(số 34, năm 2017, trang 1-18)

Phạm Quốc Hùng

Nguyễn Bá Hoàng

16

Xây dựng không gian tôpô mềm trung tính trên các phép toán mới.

 

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ

(Số 1, năm 2021, trang 75‒84)

Trần Thị Bảo Trâm

17

Xử lý quan trắc lún công trình bằng phương pháp bình sai tuần tự

Tạp chí Xây Dựng Việt Nam (Số 622, năm 2020, trang 27‒30)

Huỳnh Nguyễn Định Quốc

Trần Thị Bảo Trâm

18

Huy động vốn góp từ cộng đồng: hình thức huy động vốn tiềm năng cho các start-up trong nền kinh tế số

Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng Châu Á

(số 192, 03/2022, 52-66)

Đỗ Nguyễn Hữu Tấn

19

Phát Hiện Gian Lận Thẻ Tín Dụng Bằng Học Máy

Tạp Chí Kinh Tế Phát Triển

(số 285, năm 2021, trang 76‒84)

Hoàng Thị Thúy

20

Thực trạng phương pháp phân bổ chi phí của các bộ phận

phục vụ tại Công ty Cổ phần Masso và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện

 

Tạp chí Phát triển và Hội nhập

(năm 2019)

Nguyễn Thị Ngọc

21

Đề xuất mô hình nghiên cứu các nhân tố tác động đến động lực nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại Học Luật TP.HCM

Tạp chí Kinh tế và Dự báo

(số 06, tháng 02/2021)

Ngô Huỳnh Giang

Hoàng Văn Long

Nguyễn Trọng Tín

Nguyễn Thị Ngọc Duyên

22

Quản trị Hành chính – Nhân sự

Tối ưu hóa khai thác đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh –

Trung Lương

Tạp chí Kinh tế và Dự báo

(Số 08, năm 2014, trang 50)

Hoàng Văn Long

23

Đề xuất mô hình nghiên cứu các nhân tố tác động đến động lực nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Luật TP. HCM

 

Kinh chí Kinh tế và Dự báo

(Số 02, năm 2021, trang 17)

Hoàng Văn Long

Nguyễn Trọng Tín

Ngô Hùynh Giang

Nguyễn Thị Ngọc Duyên

24

Phân tích một số khía cạnh về lợi ích kinh tế của việc khai thác đường cao tốc TP. HCM–Trung Lương

 

Tạp chí Giao thông Vận tải

(Số 09, năm 2014, trang 51)

Hoàng Văn Long

25

Vai trò của đường ô tô cao tốc đối với phát triển bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Giao thông Vận tải

(Số 09, năm 2016, trang 47)

Hoàng Văn Long

26

Quan hệ giữa Nhà trường và doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu

xây dựng Trường tiên tiến tại Trường CĐ Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Khoa học Dạy nghề

(Số 09, năm 2016 trang 47-51)

Hoàng Văn Long

27

Thực trạng hạ tầng giao thông và thách thức đối với phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ

Tạp chí Nghiên cứu kinh tế

(Số 02, năm 2019, trang 40)

Hoàng Văn Long

28

Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến sự gắn bó nhân viên tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3

Tạp chí Tài chính

(Số 681, Kỳ 2 - tháng 5/2018, trang 96-98)

Nguyễn Quốc Phong

29

Quản trị Marketing

Bảng mô tả thành tích công việc trong hệ thống đánh giá thành tích của nhân viên

Tạp chí Khoa học xã hội

(Số 177, năm 2013)

Nguyễn Minh Đạt

30

Đánh giá thành tích công tác theo chỉ số đo lường sự hoàn thành công việc cốt yếu, tạp

chí Khoa học xã hội

Tạp chí Khoa học xã hội

(Số 186, năm 2014)

Nguyễn Minh Đạt

31

Thị trường bán lẻ hiện đại trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Tạp chí Kinh tế-Kỹ thuật trường Đại học kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương

(Số 15, năm 2016)

Nguyễn Minh Đạt

32

Thị trường bán lẻ cộng đồng kinh tế ASEAN: Thời cơ và thách thức đối với Việt Nam

Tạp chí Kinh tế-Kỹ thuật trường Đại học kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương

(Số 18, năm 2017)

Nguyễn Minh Đạt

33

Nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người nộp thuế về chất lượng dịch vụ tại chi cục thuế TP. Sóc Trăng

Tạp chí kinh tế và Dự báo

(Số 15, năm 2019)

Nguyễn Minh Đạt

34

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ thẻ ATM tại BIDV Trà Vinh

Tạp chí Kinh tế và Dự báo

(Số 24, năm 2020)

Nguyễn Minh Đạt

35

Thực trạng hành vi tuân thủ nội quy, quy chế của sinh viên tại một số trường đại học

trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Giáo dục

(năm 2021)

Nguyễn Minh Đạt

Trần Thùy Nhung

Lê Thị Xuân Thu

36

Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp huyện trên địa bàn huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

Tạp chí kinh tế và Dự báo

(Số 21, năm 2021)

Nguyễn Minh Đạt

37

Giải pháp phát triển hệ sinh thái khởi ghiệp tỉnh Trà Vinh

Tạp chí kinh tế và Dự báo

(Số 29, năm 2022)

Nguyễn Minh Đạt

38

Thương mại điện tử Việt Nam trong bối cảnh COVID 19

Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương

(năm 2023)

Nguyễn Minh Đạt

39

Hoạt động truyền thông thương hiệu của một số trường Đại học công lập tại Tp. HCM trong giai đoạn hội nhập kinh tế.

Tạp chí Giáo dục

(Số 22, năm 2022)

Nguyễn Minh Đạt

Trần Thùy Nhung

Lê Thị Xuân Thu


--%>

Top