TRIẾT LÝ GIÁO DỤC KHOA QUẢN TRỊ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    KHOA QUẢN TRỊ                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC KHOA QUẢN TRỊ

 

Triết lý giáo dục Khoa Quản trị - Trường Đại học Luật TP.HCM gắn liền việc phát triển khả năng của người học với 3 năng lực cốt lõi: “Tri thức - Kinh doanh - Hội nhập”. Triết lý này hướng đến đào tạo những con người vững về kiến thức, đáp ứng được yêu cầu việc làm trong các lĩnh vực kinh tế - quản trị, đồng thời dễ dàng hội nhập trong nền kinh tế tri thức toàn cầu.

- Năng lực tri thức: Là khả năng nắm bắt, học hỏi và tích lũy hiểu biết, kiến thức từ học tập, nghiên cứu và kinh nghiệm, làm cơ sở để giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định thích ứng với môi trường xung quanh, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế - quản trị.

- Năng lực kinh doanh: Là khả năng ứng dụng tri thức từ cơ sở đến chuyên sâu và kỹ năng thực tế trong các mảng công việc về kinh doanh – quản lý. Năng lực này giúp người học mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp trong các lĩnh vực như ngân hàng, tài chính, quản lý doanh nghiệp, quản lý dự án, phân tích thị trường, chính sách kinh tế, và tự khởi nghiệp.

- Năng lực hội nhập: Là khả năng xây dựng, phát triển và duy trì các mối quan hệ đa phương, tích cực và lâu dài. Năng lực này giúp người học có khả năng tăng cường kết nối vững chắc với các đối tác trong và ngoài nước, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh cho bản thân và tổ chức của mình.

 

Trưởng khoa

PGS.TS Nguyễn Thị Thủy

Đã ký

                                                                                                                

--%>

Top