QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG QUỸ HỖ TRỢ SINH VIÊN KHOA QUẢN TRỊ

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
QUỸ HỖ TRỢ SINH VIÊN KHOA QUẢN TRỊ

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên gọi

            Quỹ hỗ trợ sinh viên Khoa Quản trị, trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, gọi tắt là “Quỹ hỗ trợ sinh viên”.

Điều 2. Mục đích

            Quỹ hỗ trợ sinh viên Khoa Quản trị là quỹ tự nguyện hoạt động không vì lợi nhuận, nhằm mục đích:

 • Hỗ trợ cho sinh viên của khoa đang học tập có thành tích tốt, có hoàn cảnh khó khăn.
 • Thực hiện các hoạt động tương thân tương ái trong cộng đồng sinh viên khoa Khoa Quản trị.

Điều 3. Nguyên tắc tổ chức, phạm vi hoạt động

 1. Nguyên tắc:
 • Không vì lợi nhuận;
 • Tự nguyện, tự tạo nguồn kinh phí hoạt động và tự chịu trách nhiệm tuân thủ theo quy tắc của Quỹ;
 • Công khai, minh bạch về thu, chi tài chính của Quỹ;
 • Không tự ý phân chia tài sản Quỹ trong quá trình hoạt động.
 1. Phạm vi hoạt động:
 • Trong trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh
 • Các hoạt động liên quan đến sinh viên khoa Khoa Quản trị.

Điều 4. Nhiệm vụ

 • Sử dụng nguồn vốn của Quỹ hỗ trợ, tài trợ cho các đối tượng phù hợp với mục đích và quy chế này.
 • Tiếp nhận và quản lý tài sản tài trợ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài trường để thực hiện các hoạt động phù hợp với mục đích của quy chế này.

Điều 5 : Tài Chánh

 • Tài chánh cho hoạt động của Quỹ hỗ trợ sinh viên từ nguồn do cá nhân tự nguyện đóng góp và nguồn tài trợ hợp pháp của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do Thầy/Cô vận động tài trợ.
 • Ban quản lý quỹ có trách nhiệm sử dụng kinh phí đúng mục đích, tuân thủ pháp luật của Nhà nước và quy định nội bộ của Ban quản lý quỹ
 • Trưởng Ban quản lý quỹ được quyền quản lý và thực hiện chi tiêu theo kế hoạch tài chánh đã được thông qua và đảm bảo công khai, minh bạch và đúng quy định.
 • Ủy viên tài chánh Quỹ hỗ trợ sinh viên thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo tài chánh cho ban liên lạc và lãnh đạo Khoa Quản trị yêu cầu.

Điều 6 : Tổ chức thực hiện

 • Các tập thể, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện quy chế này.
 • Trong quá trình thực hiện, Quy chế này sẽ được xem xét và sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh nhằm phù hợp với yêu cầu và tình hình hoạt động thực tế.

CHƯƠNG II
TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG

Điều 7. Cơ cấu tổ chức

Ban quản lý gồm có các thành viên:

 • Trưởng Ban quản lý quỹ
 • Thành viên Ban quản lý quỹ

Điều 8. Hoạt động của Ban quản lý quỹ

 1. Nhiệm vụ của Ban quản lý quỹ:
 • Thực hiện nhiệm vụ thu-chi Quỹ theo đúng mục đích.
 • Xem xét các tiêu chí tài trợ, phê duyệt đối tượng được xét tài trợ trong các hoạt động tài trợ.
 • Công khai các thông tin thu-chi trên trang thông tin, cập nhật định kỳ hàng quý.
 1. Nguyên tắc hoạt động của Ban quản lý quỹ:

Dựa trên nguyên tắc đồng thuận

 1. Nhiệm vụ của Trưởng ban quản lý quỹ:
 • Điều hành, quản lý giải quyết kịp thời các hoạt động thu – chi của quỹ
 • Trường hợp vắng mặt thì Trưởng ban quản lý quỹ ủy quyền cho Các thành viên của Ban quản lý quỹ thực hiện nhiệm vụ của Trưởng ban quỹ.
 1. Kiểm soát quỹ:
 • Các thành viên của Ban quản lý quỹ có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thường xuyên hoặc định kỳ về tài chính của quỹ.

Điều 9. Quản lý và sử dụng quỹ

 • Số tiền của Quỹ được gửi tại Ngân hàng, do Ủy viên tài chánh đứng tên tài khoản.

CHƯƠNG III
VẬN ĐỘNG QUYÊN GÓP, TIẾP NHẬN TÀI TRỢ, MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG QUỸ

Điều 11. Vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ

 • Quỹ được vận động quyên góp, vận động tài trợ trong và ngoài trường, các tập thể, cá nhân, tập thể các lớp cựu sinh viên thực hiện mục đích hoạt động theo quy định của Quy chế Quỹ.
 • Các khoản vận động quyên góp, tài trợ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài trường cho Quỹ phải được nộp ngay vào Quỹ theo đúng quy chế, đồng thời công khai thông tin để các nhà tài trợ và toàn thể học sinh, sinh viên được biết.
 • Hình thức công khai bao gồm: Công khai trên website của khoa.

Điều 12. Nguyên tắc vận động quyên góp, tiếp nhận ủng hộ

 • Việc vận động tài trợ, vận động quyên góp tiền ủng hộ của cá nhân, tập thể các lớp cựu sinh viên phải trên cơ sở tự nguyện với lòng hảo tâm, Quỹ không tự đặt ra mức huy động đóng góp tối thiểu để buộc cá nhân, tập thể thực hiện.
 • Việc quyên góp, tiếp nhận, quản lý, sự dụng tiền từ cá nhân, tập thể các lớp đóng góp cho Quỹ phải công khai, minh bạch và chịu sự kiểm tra, giám sát theo quy định.

Điều 13. Mục đích sử dụng quỹ

 • Tài trợ học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có thành tích học tập tốt.
 • Hỗ trợ khoa các công tác liên quan đến sinh viên.

CHƯƠNG IV
ĐỐI TƯƠNG VÀ MỨC HỖ TRỢ

Đối tượng

Mức hỗ trợ

Thăm viếng sinh viên mất (tai nạn, bệnh,…)

3.000.000đ/ trường hợp

Hỗ trợ sinh viên bệnh hiểm nghèo

3.000.000đ/ trường hợp

Hỗ trợ sinh viên bệnh, tai nạn giao thông, nằm viện…

1.000.000đ/ trường hợp

Học bổng sinh viên Giỏi Khoa Quản trị

1.000.000đ/em/năm học

Học bổng sinh viên Giỏi Khoa Quản trị có hoành cảnh khó khăn

2.000.000đ/em/năm học

Học bổng sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

5.000.000đ/em/năm học

Học bổng sinh viên thủ khoa đầu vào

1.000.000đ/ trường hợp

Học bổng nhà tài trợ

Theo yêu cầu của đơn vị tài trợ

Các khoản chi hỗ trợ khác: căn cứ số dư Quỹ hỗ trợ sinh viên, Ban quản lý quỹ xem xét từng trường hợp cụ thể dựa trên đối tượng, điều kiện, tiêu chí thực tế.

CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Sửa đổi, bổ sung

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn hoặc cần phải điều chỉnh thì các đơn vị, tổ chức, cá nhân kịp thời thông tin về Ban quản lý quỹ để xem xét và điều chỉnh cho phù hợp.

Điều 15. Hiệu lực thi hành

Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ hỗ trợ sinh viên gồm có 5 chương 15 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

                                                                TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ QUỸ

                                                                                 Đã ký

 

 

--%>

Top