HỘI ĐỒNG BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP SINH VIÊN CÁC LỚP NGÀNH QUẢN TRỊ LUẬT KHÓA 43 VÀ NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA 44

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỘI ĐỒNG CHẤM KHÓA LUẬN K43&K44

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2023

HỘI ĐỒNG BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

SINH VIÊN NGÀNH QUẢN TRỊ LUẬT KHÓA 43 VÀ NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA 44

KHOA QUẢN TRỊ

 

Tổng số KLTN: 13

Ngày bảo vệ: Thứ 6 ngày 30/6/2023

Thời gian cho 01 hội đồng: 40 phút

--%>
Top