Kế hoạch thực tập, viết khóa luận tốt nghiệp khoa Quản trị năm 2022

KẾ HOẠCH

Thực tập vào bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 42 ngành Quản trị - Luật và Khóa 43 ngành Quản trị kinh doanh

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp năm 2022_Khoa Quản trị.pdf

--%>
Top