Kế hoạch thực tập, viết khóa luận tốt nghiệp khoa Quản trị năm 2023

KẾ HOẠCH
Thực tập và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên
Khóa 43 ngành Quản trị - Luật và Khóa 44 ngành Quản trị kinh doanh 

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp năm 2023 Khoa Quản trị.pdf

--%>

Top