Đội ngũ giảng viên

   

I. Bộ môn Marketing

____________________________________________________________________________________________________

TS. Lương Công Nguyên - Phụ trách bộ môn

Môn học giảng dạy: Kinh tế vĩ mô; Kinh tế phát triển; Kinh tế lượng; Kinh tế vi mô; Quản trị chiến lược.

Lĩnh vực nghiên cứu: Quản trị công ty; Kinh tế số; Tăng trưởng & phát triển bền vững.

Lý lịch khoa học (Link). Email: lcnguyen@hcmulaw.edu.vn

 

____________________________________________________________________________________________________

ThS. Hà Thị Thanh Mai - Phó Trưởng bộ môn

Môn học giảng dạy: Quản trị Chiến lược

Lĩnh vực nghiên cứu: Marketing; Quản trị chiến lược

Lý lịch khoa học (Link). Email: httmai@hcmulaw.edu.vn

 

____________________________________________________________________________________________________

ThS. Lê Ngọc Diễm

Môn học giảng dạy:  Quản  trị  Marketing;  Marketing  căn  bản;  Brand Management; consumer behaviour

Lĩnh vực nghiên cứu: Hành vi tiêu dùng của khách hàng; chiến lược quảng cáo nhằm xây dựng thương hiệu

Lý lịch khoa học (Link). Email: lndiem@hcmulaw.edu.vn

 

____________________________________________________________________________________________________

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Duyên

Môn học giảng dạy: Quản trị Marketing; Marketing căn bản;  Quản trị học; Giao tiếp trong kinh doanh; Kỹ năng mềm

Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế

Lý lịch khoa học (Link). Email: ntnduyen@hcmulaw.edu.vn

 

____________________________________________________________________________________________________

TS. Nguyễn Minh Đạt

Môn học giảng dạy: Public Relations; Brand Management; Sales Management; Consumer Behaviour; Human Resource Management; Quản trị nguồn nhân lực

Lĩnh vực nghiên cứu: Marketing; Truyền thông; Quản lý Nhà nước

Lý lịch khoa học (Link). Email: nmdat@hcmulaw.edu.vn

____________________________________________________________________________________________________

ThS. Hoàng Hương Giang

Môn học giảng dạy: Giao tiếp trong kinh doanh, Quản trị hành chính văn phòng

Lĩnh vực nghiên cứu:

Lý lịch khoa học (Link). Email: hhgiang@hcmulaw.edu.vn

___________________________________________________________________________________________________

NCS. ThS. Trần Thùy Nhung

Môn học giảng dạy: Marketing căn bản; Quản trị Marketing; Brand Management; PR; Consumer Behavior

Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học hành vi; Tài chính hành vi; Marketing

Lý lịch khoa học (Link). Email: ttnhung@hcmulaw.edu.vn

(Đang theo học tại nước ngoài)

 

____________________________________________________________________________________________________

NCS. ThS. Nguyễn Quốc Phong

Môn học giảng dạy: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô

Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học, Kinh tế phát triển

Lý lịch khoa học (Link). Email: nqphong@hcmulaw.edu.vn

____________________________________________________________________________________________________

NCS. ThS. NguyễnTrọng Tín

Môn học giảng dạy: Kinh tế lượng; Kinh tế vi mô; Kinh tế vĩ mô; Kinh tế phát triển

Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế phát triển; Kinh tế vĩ mô

Lý lịch khoa học (Link). Email: nttinqt@hcmulaw.edu.vn

(Đang theo học tại nước ngoài)

____________________________________________________________________________________________________

ThS. Bành Trần Tường Vân

n học giảng dạy: Marketing căn bản

Lĩnh vực nghiên cứu: Marketing

Lý lịch khoa học (Link). Email: bttvan-QT@hcmulaw.edu.vn 

 

____________________________________________________________________________________________________

II. Bộ môn Quản trị Tài chính - Kế toán

____________________________________________________________________________________________________

NCS. ThS. Lê Hoàng Phong - Phó Trưởng bộ môn

Phó trưởng khoa

Môn học giảng dạy: Lý thuyết Tài chính và Tiền tệ; Quản trị dự án.

Lĩnh vực nghiên cứu: Tài chính – Ngân hàng; Chi tiêu & Quản trị công; Kinh tế năng lượng & môi trường; Phát triển bền vững.

Lý lịch khoa học (Link). Email: lhphong@hcmulaw.edu.vn

 

___________________________________________________________________________________________________

NCS. ThS. Hồ Hoàng Gia Bảo

Môn học giảng dạy: Risk Management; Financial Management; Business Statistics; Thống kê kinh doanh.

Lĩnh vực nghiên cứu: Tài chính quốc tế; Tài chính hành vi; Kinh tế quốc tế; Kinh tế năng lượng & môi trường; Phát triển bền vững.

Lý lịch khoa học (Link). Email: hhgbao@hcmulaw.edu.vn

 

____________________________________________________________________________________________________

NCS. ThS. Nguyễn Thị Thùy Dung

Môn học giảng dạy: Nguyên lý kế toán; Kế toán quản trị

Lĩnh vực nghiên cứu: Kế toán; Tài chính

Lý lịch khoa học (Link). Email: nttdung-qtri@hcmulaw.edu.vn

(Đang theo học tại nước ngoài)

____________________________________________________________________________________________________

ThS. Ngô Huỳnh Giang

Môn học giảng dạy: Lý thuyết tài chính và tiền tệ; Thị trường chứng khoán; Thanh toán quốc tế

Lĩnh vực nghiên cứu: Tài chính ngân hàng

Lý lịch khoa học (Link). Email: nhgiang@hcmulaw.edu.vn

 

____________________________________________________________________________________________________

NCS. ThS. Nguyễn Bá Hoàng

Môn học giảng dạy: Quản trị dự án; Phân tích hoạt động kinh doanh

Lĩnh vực nghiên cứu: Chất lượng thể chế; Phát triển tài chính; Tăng trưởng kinh tế.

Lý lịch khoa học (Link). Email: nbhoang@hcmulaw.edu.vn

____________________________________________________________________________________________________

ThS. Vũ Đức Nghĩa Hưng

Môn học giảng dạy: Quản trị tài chính; Kế toán quản trị

Lĩnh vực nghiên cứu: Tài chính doanh nghiệp; Kế toán

Lý lịch khoa học (Link). Email: vdnhung@hcmulaw.edu.vn

 

____________________________________________________________________________________________________

ThS. Vũ Quang Mạnh

Môn học giảng dạy: Lý thuyết xác suất và thống kê toán; Thống kê kinh doanh; Business Statistics; Kinh tế lượng; Kinh tế vi mô; Microeconomics; Quản trị tài chính; Financial Management.

Lĩnh vực nghiên cứu: Tài chính doanh nghiệp; Tài chính vi mô; Kinh tế lượng ứng dụng; Thống kê ứng dụng; Phương pháp giảng dạy thống kê ứng dụng; Mô hình lớp học đảo ngược

Lý lịch khoa học (Link). Email: vqmanh@hcmulaw.edu.vn

____________________________________________________________________________________________________

ThS. Nguyễn Thị Ngọc

Môn học giảng dạy: Nguyên Lý Kế Toán; Phân tích Hoạt động kinh doanh; Kế toán quản trị

Lĩnh vực nghiên cứu: Tài chính – Kế toán doanh nghiệp

Lý lịch khoa học (Link). Email: ntngoc@hcmulaw.edu.vn

 

____________________________________________________________________________________________________

NCS. ThS. Đỗ Nguyễn Hữu Tấn

Môn học giảng dạy: Quản trị tài chính; Kế toán Quản trị.

Lĩnh vực nghiên cứu: Tài chính doanh nghiệp; Kế toán tài chính; Kế toán quản trị; Ngân hàng đầu tư.

Lý lịch khoa học (Link). Email: dnhtan@hcmulaw.edu.vn

(Đang theo học tại nước ngoài)

____________________________________________________________________________________________________

NCS. ThS. Hoàng Thị Thúy

Môn học giảng dạy: Toán cao cấp (HP1 &HP2); Xác suất và thống kê toán

Lĩnh vực nghiên cứu: Phương Trình Vi phân trễ; Ổn định nghiệm hệ phương trình vi phân; Toán ứng dụng

Lý lịch khoa học (Link). Email: htthuy@hcmulaw.edu.vn

(Đang theo học tại nước ngoài)

____________________________________________________________________________________________________

PGS. TS. Nguyễn Thị Thủy

Trưởng khoa; Giảng viên cao cấp

Môn học giảng dạy: Pháp luật Tài chính công;  Pháp luật Thuế; Pháp luật Ngân hàng; Pháp luật kinh doanh bảo hiểm; Lý thuyết tài chính tiền tệ; Thị trường chứng khoán

Lĩnh vực nghiên cứu: Luật kinh tế

Lý lịch khoa học (Link). Email: ntthuy@hcmulaw.edu.vn

____________________________________________________________________________________________________

ThS. Trần Thị Bảo Trâm

Môn học giảng dạy: Toán cao cấp; Toán kinh tế; Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán

Lĩnh vực nghiên cứu: Toán lý thuyết; Toán ứng dụng

Lý lịch khoa học (Link). Email: ttbtram@hcmulaw.edu.vn

 

____________________________________________________________________________________________________

III. Bộ môn Quản trị Hành chính - Nhân sự

____________________________________________________________________________________________________

ThS. Nguyễn Quốc Ninh - Phó Trưởng bộ môn

Môn học giảng dạy: Quản trị học, Quản trị sản xuất, Quality Management, Quản trị chất lượng

Lĩnh vực nghiên cứu:

Lý lịch khoa học (Link). Email: nqninh@hcmulaw.edu.vn

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________

ThS. Vũ Thanh An

Môn học giảng dạy: Quản trị chất lượng; Quản trị sản xuất

Lĩnh vực nghiên cứu: Quản trị chất lượng; Quản trị sản xuất; Kinh tế phát triển

Lý lịch khoa học (Link). Email: vtan@hcmulaw.edu.vn

 

____________________________________________________________________________________________________

ThS. Nguyễn Thanh Hoàng Anh

Môn học giảng dạy: Quản trị nhân lực; Văn hóa doanh nghiệp; Quản trị học.

Lĩnh vực nghiên cứu: Quản trị nhân lực; Văn hóa tổ chức.

Lý lịch khoa học (Link). Email: nthanh@hcmulaw.edu.vn

 

 ____________________________________________________________________________________________________

ThS. Nguyễn Hoàng Phước Hiền

Môn học giảng dạy: Quản trị học; Human Resource Management

Lĩnh vực nghiên cứu: Quản trị kinh doanh

Lý lịch khoa học (Link). Email: nhphien@hcmulaw.edu.vn

 

 

____________________________________________________

TS. Hoàng Văn Long

Phó trưởng khoa; Giảng viên chính

Môn học giảng dạy: Quản trị học; Nghệ thuật lãnh đạo

Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế phát triển; Kinh tế giao thông vận tải (đường cao tốc, đường biển, thuỷ nội địa); Logistics

Lý lịch khoa học (Link). Email: hvlong@hcmulaw.edu.vn

____________________________________________________________________________________________________

TS. Nguyễn Xuân Tùng

Môn học giảng dạy: Quản trị học; Quản trị nhân sự; Văn hoá doanh nghiệp; Hệ thống thông tin quản lý.

Lĩnh vực nghiên cứu:

Lý lịch khoa học (Link). Email: nxtung@hcmulaw.edu.vn

____________________________________________________________________________________________________

IV. Nhân sự tham gia giảng dạy và sinh hoạt chuyên môn

____________________________________________________________________________________________________

TS. Nguyễn Quyết Chiến
Môn học giảng dạy: Kế toán quản trị, Quản trị học, Quản trị sản xuất
Lĩnh vực nghiên cứu:

Lý lịch khoa học (Link). Email: nqchien@hcmulaw.edu.vn

--%>
Top