Quy trình hành chính NCKH sinh viên

QUY TRÌNH HÀNH CHÍNH NCKH SV

NĂM HỌC 2022 – 2023

(Áp dụng cho hoạt động thực hiện đề tài NCKH sinh viên)

 

Th.s Nguyễn Thị Ngọc; Email: ntngoc@hcmulaw.edu.vn

Th.s Vũ Thanh An; Email: vtan@hcmulaw.edu.vn

 

Bước 1: Chuẩn bị (Từ 16/9/2022 – 12/10/2022)

- Sinh viên tham khảo các hoạt động NCKH tại các kênh truyền thông chính thức của Nhà trường và Đoàn thanh niên.

Wed Khoa Quản trị: https://quantri.hcmulaw.edu.vn/

Đoàn - Hội Khoa Quản trị: https://www.facebook.com/doanhoiquantri

- Tìm hiểu thông tin tại Cẩm nang NCKH SV trực tuyến.

(Cập nhật tại: https://quantri.hcmulaw.edu.vn/vi/nghien-cuu-khoa-hoc-sinh-vien-553)

- Tham gia ngày hội NCKH SV vào ngày 12.10.2022 để tìm hiểu thêm về đề tài mình quan tâm, nghe các tư vấn từ phía thầy cô và những sinh viên có thành tích trong NCKH, trao đổi những vấn đề mình còn vướng mắc để được giải đáp.

 

Lưu ý:

- Danh mục đề tài mang tính tham khảo, sinh viên có thể chủ động lựa chọn đề tài ngoài danh mục gợi ý.

- Thời gian thực hiện đề tài trong vòng 5 tháng.

- Kinh phí hỗ trợ cho mỗi đề tài tối đa 8,000,000 đ (Tám triệu đồng) / 1 đề tài.

 

Bước 2: Viết đề cương chi tiết và đăng ký đề tài (Từ 12/10/2022 – 13/11/2022)

- Sinh viên tải phiếu đăng ký qua website của trường (Cẩm nang NCKH SV trực tuyến)

- Sinh viên xây dựng đề cương chi tiết theo hướng dẫn trong cẩm nang và đăng ký trực tuyến tại (Cập nhật tại theo thông báo Phòng QL NCKH)

 

Lưu ý:

-  Nhóm sinh viên nghiên cứu giới hạn tối đa 5 sinh viên / 1 đề tài

- 1 sinh viên có thể tham gia cùng lúc nhiều đề tài.

- Trường khuyến khích lập nhóm nghiên cứu.

- Ở bước này sinh viên có thể chủ động đề xuất giảng viên hướng dẫn hoặc báo cáo về Khoa nếu sinh viên có chuyên gia ngoài trường hướng dẫn để được tư vấn thêm. Mỗi đề tài chỉ được chọn 1 giảng viên hướng dẫn chính.

 

Bước 3: Bảo vệ đề cương chi tiết (14/11/2022 – 30/11/2022)

- Sinh viên thuyết minh đề tài trước hội đồng khoa theo lịch thông báo.

- Các đề tài được chọn và giảng viên hướng dẫn được Phòng QL NCKH công bố chính thức vào ngày 30/11/2022.

 

Bước 4: Báo cáo kết quả nghiên cứu lần 1 (01/12/2022 – 15/02/2023)

- Sinh viên triển khai nghiên cứu

- Sinh viên lấy ý kiến đánh giá nhận xét lần 1 từ giảng viên hướng dẫn.

- Sinh viên nộp báo cáo kết quả nghiên cứu lần 1 cho phòng QL NCKH & HTQT vào ngày 15/02/2023.

- Hình thức nộp:

Lưu ý: Các đề tài không được nộp đúng hạn không được xét tham dự giải cấp Bộ, cấp Thành và cấp trường.

 

Bước 5: Báo cáo kết quả nghiên cứu lần 2 và nhận kinh phí hỗ trợ NCKH lần 1 (Từ 16/02/2023 – 31/03/2023)

- Sinh viên lấy ý kiến đánh giá nhận xét lần 2 từ giảng viên hướng dẫn.

- Sinh viên nộp báo cáo kết quả nghiên cứu lần 2 cho phòng QL NCKH & HTQT vào ngày 31.3.2023

- Căn cứ kết quả báo cáo của sinh viên và nhận xét, đánh giá từ giảng viên hướng dẫn, phòng QL NCKH & HTQT tiến hành cấp kinh phí hỗ trợ NCKH lần 1 cho các nhóm tác giả.

Lưu ý: Các đề tài không được nộp đúng hạn không được xét tham dự giải cấp Bộ, cấp Thành và cấp trường.

 

Bước 6: Báo cáo công trình NCKH (Từ 01/04/2023 – 31/05/2023)

- Sinh viên tiếp tục hoàn thiện đề tài NCKH.

- Sinh viên nộp công trình NCKH hoàn thiện theo lịch sau:

          * Lần 1: ngày 01/05/2023

          * Lần 2: theo thông báo của Phòng QL NCKH & HTQT.

- Hình thức nộp: bản in 4 cuốn công trình nộp về Phòng QT NCKH & HTQT và link online theo hướng dẫn (Link sẽ được mở theo thông báo từ Phòng NCKH & HTQT).

Lưu ý: Các đề tài không được nộp đúng hạn không được xét tham dự giải cấp Bộ, cấp Thành và cấp trường.

 

Đối với các đề tài nộp lần 1

Bước 7: Bảo vệ công trình NCKH và chuẩn bị dự giải thưởng sinh viên NCKH cấp Bộ (Từ 01/05/2023 – 23/06/2023)

- Từ 01/05/2023 – 15/05/2023: Sinh viên bảo vệ công trình trước hội đồng nghiệm thu cấp Khoa.

- Từ 16/05/2023 – 23/06/2023: Sinh viên có đề tài được chọn tiếp tục chỉnh sửa đề tài và hoàn  tất thủ tục dự thi giải thưởng sinh viên NCKH cấp Bộ.

 

Đối với các đề tài nộp lần 2

Bước 7: Nộp và Bảo vệ công trình NCKH và chuẩn bị dự giải thưởng sinh viên NCKH cấp trường (Tuần thứ 1 NH 2023-2024)

- Sinh viên nộp công trình NCKH theo lịch thông báo.

- Sinh viên bảo vệ công trình NCKH trước hội đồng nghiệm thu cấp Khoa.

 

Bước 8: Chỉnh sửa đề tài và tham dự giải thưởng NCKH cấp trường (từ Tuần thứ 2 đến Tuần thứ 3 NH 2023-2024)

- Sinh viên có các đề tài được chọn tham gia giải thưởng NCKH sinh viên cấp trường tiếp tục chỉnh sửa và hoàn thiện công trình theo góp ý từ hội đồng nghiệm thu công trình NCKH sinh viên và theo hướng dẫn của giảng viên.

- Sinh viên nộp công trình hoàn thiện dự thi giải thưởng cấp trường theo thông báo từ Phòng QL NCKH & HTQT.

 

Bước 9: Chỉnh sửa đề tài  và tham dự giải thưởng sinh viên NCKH cấp Thành (Eureka) (Từ 01/09/2023 – 25/09/2023)

- Sinh viên có các đề tài được chọn tham gia giải thưởng NCKH cấp thành tiếp tục chỉnh sửa và hoàn thiện công trình theo hướng dẫn của giảng viên.

- Sinh viên nộp công trình hoàn thiện dự thi giải thưởng cấp thành theo thông báo từ phòng Phòng QL NCKH & HTQT.

 

Bước 10: Nhận kinh phí hỗ trợ lần 2

- Sinh viên nhận kinh phí hỗ trợ lần 2 theo thông báo từ Phòng NCKH và HTQT căn cứ vào điểm của công trình đã được Hội đồng nghiệm thu.

 

----------------------Hết------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--%>

Top