LỊCH TRỰC KHOA

Học kỳ: 01 - Năm học: 2022-2023

(Bắt đầu áp dụng từ ngày 12/09/2022)

Ngày

Giảng viên trực

Số điện thoại liên hệ

Ghi chú

Thứ 2

Cô Lê Ngọc Diễm

076 5299 320

 

Thứ 3

Thầy Đỗ Nguyễn Hữu Tấn

093 9600 490

 

Thứ 4

Cô Trần Thị Bảo Trâm

091 391 6670

Tuần 1 & Tuần 3

Thầy Nguyễn Bá Hoàng

097 3553 174

Tuần 4 & Tuần 5 (nếu có)

Thứ 5

Thầy Vũ Thanh An

 093 8847 310

 

Thứ 6

  Cô Nguyễn Hoàng Phước Hiền 070 6651 999

 

Ghi chú: Thứ 4 của tuần thứ 2 trong tháng: nghỉ theo lịch nghỉ của nhà trường.


Top