KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ

1. Tên Hội thảo:

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ

2. Đơn vị chủ trì:    Khoa Quản trị, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

3. Bối cảnh hội thảo:

Trong bối cảnh toàn cầu hóa đa ngành, đa lĩnh vực, Việt Nam đã định hướng chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển các mối quan hệ đa phương, đa dạng. Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu đặt ra yêu cầu về đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực kinh doanh quốc tế đủ năng lực tiếp nhận những cơ hội lớn, có khả năng tham gia vào quá trình vận hành của các chuỗi giá trị toàn cầu và giúp các doanh nghiệp trong nước chuyển đổi, nâng cao vị thế. Do đó, vấn đề xây dựng, phát triển chương trình đào tạo nguồn nhân lực ngành kinh doanh quốc tế đáp ứng được yêu cầu của nền kinh tế trong thời kì hội nhập quốc tế là vấn đề đã và đang được đặt ra đối với các cơ sở giáo dục đào tạo tại Việt Nam. Nắm bắt xu hướng đó, trong định hướng phát triển trường Đại học Luật  Tp. HCM đến năm 2035 và Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển 5 năm (2020 – 2025) của trường Đại học Luật  Tp. HCM đã dự kiến mở ngành đào tạo Kinh doanh quốc tế. Nhằm tạo diễn đàn trao đổi, đóng góp ý kiến, thảo luận và cơ bản hình thành khung chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kinh doanh quốc tế, Khoa Quản trị trường Đại học Luật TPHCM tổ chức hội thảo “Xây dựng chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kinh doanh quốc tế” để chuyển đổi nhu cầu của xã hội hình thành các chuẩn kiến thức, kỹ năng cần thiết trong đào tạo ngành Kinh doanh quốc tế với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có khả năng thích nghi và đáp ứng tốt xu hướng hội nhập của nền kinh tế thế giới.

4. Mục tiêu hội thảo:

 • Đóng góp ý kiến, trao đổi, thảo luận về các kiến thức, kỹ năng phù hợp xu hướng, mô hình vận hành mới trong kinh doanh quốc tế,
 • Phân tích, thảo luận về các môn học, thực hành phù hợp với các hoạt động kinh doanh, thương mại quốc tế,
 • Trao đổi, thảo luận về các nền tảng xây dựng mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra ngành kinh doanh quốc tế phù hợp với yêu cầu thực tế

5. Nội dung hội thảo:

 • Các bài viết, tham luận và thảo luận tại Hội thảo tập trung vào chương trình đào tạo ngành kinh doanh quốc tế và các vấn đề liên quan. Các chủ đề chính tập trung theo các lĩnh vực chuyên môn quản trị, tài chính, nhân sự, marketing, pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh quốc tế và đào tạo ngành kinh doanh quốc tế.
 • Một số nhóm chủ đề gợi ý:
  • Nhóm chủ đề 1: Pháp lý và chính sách trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng hội nhập kinh tế quốc tế;
   • Các vấn đề chính sách, pháp lý có liên quan đến hoạt động kinh doanh quốc tế;
   • Nhu cầu, chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực hội nhập kinh tế quốc tế;
  • Nhóm chủ đề 2: Các yêu cầu về chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh quốc tế.
   • Các yêu cầu về chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ lĩnh vực pháp luật, quản trị liên quan đến hoạt động kinh doanh quốc tế;
   • Các yêu cầu về chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ lĩnh vực tài chính, kế toán… liên quan đến hoạt động kinh doanh quốc tế;
   • Các yêu cầu về chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ lĩnh vực vận hành, sản xuất, logistic… liên quan đến hoạt động kinh doanh quốc tế;
   • Các yêu cầu về chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ lĩnh vực marketing, bán hàng, thương mại điện tử… liên quan đến hoạt động kinh doanh quốc tế;
  • Nhóm chủ đề 3: Các mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra, khung chương trình đào tạo ngành kinh doanh quốc tế;
   • Tổng thuật, so sánh các chương trình đào tạo ngành kinh doanh quốc tế.
   • Các khối kiến thức, kỹ năng khác biệt của trường ĐH Luật Tp. HCM trong đào tạo ngành kinh doanh quốc tế.
   • Sự cần thiết của các khối kiến thức, kỹ năng trong đào tạo ngành kinh doanh quốc tế.

6. Thời gian tổ chức: ngày 08 tháng 11 năm 2023

7. Địa điểm:  Phòng A.803, Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh (02 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Tp. HCM)


--%>
Top